Tầm nhìn, Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành nhà cung cấp phân bón vi lượng thuận tiện nhất với nhà nông.

Sứ mệnh:

Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhà nông, vì môi trường sạch.

Giá trị cốt lõi:

- Tận tậm: Với nhà nông, với khách hàng.

- Tin cậy: Cung cấp sản phẩm tốt nhất, thân thiện với môi trường cho nhà nông.

- Sáng tạo: Không ngừng thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà nông.

-Phát triển: Lấy sự phát triển, thịnh vượng của nhà nông làm nên tảng cho sự phát triển của Senca.

Trang trước