Tầm nhìn, Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành nhà cung cấp phân bón vi lượng thuận tiện nhất với nhà nông.

Sứ mệnh:

Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhà nông, vì môi trường sạch.

Giá trị cốt lõi:

- Kỷ luật: Kỷ luật là sức mạnh

- Chính trực: là đức tính của sự trung thực và sự tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ

- Đổi mới: Không ngừng thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà nông.

-Phát triển: Lấy sự phát triển, thịnh vượng của nhà nông làm nên tảng cho sự phát triển của Senca.

Trang trước