Senca 16 (11%N, 16% MgO)

Là sản phẩm Phân bón qua lá tan hoàn toàn trong nước và hấp thu nhanh chóng với vi lượng dạng chelate (-), được sản xuất tại Israel

 

previous page