Hợp tác đào tạo giữa học viện nông nghiệp Việt Nam và Senca

Ngày 10/5/2015, Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo giữa Khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Học viện nông nghiệp Việt Nam với Công ty CP Senca Việt nam.

PGS. TS Trần Đình Thao- Trưởng khoa kinh tế và Phát triển nông thôn-Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và Tổng Giám đốc Công ty CP Senca trao Biên bản Ghi Nhớ.

Trang trước