• Dinh dưỡng Kali cho cây Ngô (11/11/2015)
    Kali là một nguyên tố đặc biệt giúp cân ngô hút cân bằng đạm và lân, duy trì các chức năng sinh lý, vận chuyển tích lũy dinh dưỡng vào hạt, làm đanh cứng màng tế bào nên ( xem tiếp)...
  • Dinh dưỡng Lân đối với cây Ngô ( 9/11/2015)
    Lân có vai trò quan trọng đối với cây ngô nhưng khả năng hút lân ở giai đoạn cây non rất yếu. Thời kỳ 3-4 lá thật, cây ngô hút lân rất ít nên cần chú ý chăm bón lân trong giai đoạn này, đặc biệt là dùng các loại lân dễ tiêu, cây có khả năng hút được ngay ( xem tiếp)...
  • Dinh dưỡng Đạm đối với cây Ngô ( 9/11/2015)
    Đạm là yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với cây ngô, đóng vai trò tạo lên năng suất và chất lượng. Đạm xúc tiến mạnh quá trình phát triển rễ, thân lá, làm cho cây ngô có nhiều bắp, bắp to, nhiều hạt ( xem tiếp)...