• Dinh dưỡng Kali đối với cây Lúa ( 7/11/2015)
    Khác với đạm và lân, kali không tham gia vào thành phần bất kỳ một hợp chất hữu cơ nào mà chỉ tồn tại dưới dạng ion trong dịch bào và một phần nhỏ kết hợp với chất hữu cơ trong tế bào chất của cây lúa. Kali chiếm tỉ lệ cao hơn tại các cơ quan non của cây lúa, tồn tại dưới dạng ion nên có thể len lỏi vào giữa các bào quan, xúc tiến quá trình vận chuyển dinh dưỡng, giúp cây lúa tăng cường hô hấp ( xem tiếp).
  • Dinh dưỡng Lân đối với cây Lúa (7/11/2015)
    Lân tham gia vào thành phần ADN và ARN của cây lúa, có mối quan hệ chặt chẽ đến sự hình thành diệp lục, vào quá trình hình thành chất béo, tổng hợp prôtêin trong cây và vận chuyển tinh bột, làm tăng sự phát triển của bộ rễ, thúc đẩy việc ra rễ, đặc biệt là rễ bên và lông hút ( xem tiếp)....
  • Dinh dưỡng Đạm đối với cây Lúa ( 7/11/2015)
    Đạm (N) có vai trò quyết định trong quá trình trao đổi chất, năng lượng cũng như các hoạt động sinh lý của cây lúa, là thành phần cấu tạo nên protein, tế bào và mô cây, giữ vai trò quan trọng trong hình thành bộ rễ, thúc đẩy nhanh quá trình đẻ nhánh và cho sự sinh trưởng và phát triển của thân lá. Cung cấp đủ đạm, thân lá lúa phát triển tốt, lúa đẻ nhánh mạnh, đòng to, bông lớn, năng suất cao. ( xem tiếp)